diagnostics

ვენური სისტემის დუპლექსსკანირება ქვედა კიდურების ქრონიკული ვენური დაავადების დროს
UIP კონსენსუს დოკუმენტი.
ანატომიური ტერმინოლოგია

ქვემო კიდურების ქრონიკული ვენური დაავადების დუპლექსსონოგრაფიული კვლევის მეთოდოლოგია

ქვემო კიდურების ღრმა ვენური თრომბოზის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, კონსენსუს ანგარიში