ქვემო კიდურების არტერიების მწვავე ემბოლია

1. პროტოკოლის დასახელება:

პერიფერიული არტერიული დაავადებების მართვის ტრანსატლანტიკური საზოგადოებათაშორისი კონსენსუსის - TASC-II.კიდურის მწვავე იშემია

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები:

კიდურის მწვავე იშემიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

კიდურის მწვავე იშემიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

             დასახწლება                                                                                                        კოდი

კიდურის მწვავე იშემია კოდი                                                                               ICD 10/ ICPC2I74

ემბოლექტომია                                                                                                          NCSP    PBSE

კათეტერ მართული თრომბოლიზი

პერკუტანური ასპირაციული თრომბექტომია

პერკუტანური მექანიკური თრომბექტომია

                                                                                                              

ლაბორატორიული მომსახურებისკოდიმოქმედი კლასიფიკაციის

დასახელება    მიხედვით

3. პროტოკოლი დაფუძნებულია პერიფერიული დაავადებების მენეჯმენტზე ტრანსატლანტიკური საზოგადოებათაშორისი კონსენსუსის დოკუმენტის საფუძველზე -Trance-Atlantic Inter-Society Consensus Document on Management of Peripheral Artery Disease (TASC), რომელიც გამოქვეყნდა 2000წელს. 2004 წელს აღნიშნული დოკუმენტი კვლავ იყო განხილული , იქნა შესწორებული და შემდეგ 2004 წელს გამოქვეყნდა როგორც TASC-II

4. პროტოკოლის მიზანი აკიდურის მწვავე იშემიის მართვის ხარისხის გაუმჯობესება და კიდურის  შენარჩუნება.

5. პროტოკოლის რეკომენდაციები შეეხება მოზრდილთა დახანშიშესულიასაკის პაციენტებს, რომელსაც აქვთ სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული კიდურის მწვავე იშემია.

6. პროტოკოლი განკუთვნილია ანგიოლოგებისთვის და სისხლძარღვთა ქირურგებისთვის, ხოლო ზოგადი პრაქტიკისა და პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმებს ამ პროტოკოლის სახით ეძლევათ საშუალება იცოდნენ დაავადების დიაგნოსტიკა, პირველადი დახმარების გაწევა.

7. პროტოკოლის გამოყენება უნდა მოხდეს სპეციალიზირებული დაწესებულების ქვეგანაყოფებში (ამბულატორიამიმღებისაოპერაციოპალატა).

8. რეკომენდაციები:

კიდურის მწვავე იშემიის განმარტება/ეტიოლოგია

კიდურის მწვავე იშემიაა რისკი დურშიპერფუზიის უეცარი მოშლა, რაცპოტენციურად საფრთხეს უქმნის კიდურის სიცოცხლისუნარიანობას.