წესდება

 

10.1. აღნიშნული წესდების შეცვლა ან ასოციაციის ლიკვიდაცია შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ასოციაციის ყოველწლიურ ან სპეციალურად მოწვეულ შეხვედრაზე ამ საკითხს ხმა მისცა დამსწრე და ხმისუფლებამოსილი წევრების ორმა მესამედმა. ასოციაციის მიზნის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილება საჭიროებს ყველა წევრის ხმათა ოთხ მეხუთედს. იმ წევრებს, რომლებიც ვერ ესწრებიან კრებას, შეუძლიათ წერილობით მიიღონ მონაწილეობა კენჭისყრაში. ისინი უთანაბრდებიან კრებაზე დამსწრე წევრებს.
10.2. ასოციაციის მდივანმა, ასოციაციის ყოველწლიურ ან სპეციალურ შეხვედრამდე 30 დღით ადრე, უნდა მიიღოს წერილობითი შეტყობინება წესდებაში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ, რის შემდეგ ის არაუგვიანეს ორი კვირით ადრე, ასევე წერილობით ატყობინებს ასოციაციის წევრებს ამის შესახებ.
10.3.ასოციაციის ლიკვიდაცის შეიძლება მოხდეს სპეციალურ შეხვედრაზე თუ მას მისცა ხმა დამსწრე და ხმის უფლების მქონე ორმა მესამედმა იმის გათვალისწინებით, რომ ასოციაციის წევრებს გაეგზავნებათ შეტყობინება შეხვედრამდე ორი კვირით ადრე. დარჩენილი ყველა ვალის გადახდის და ყველა
ვალდებულების დაკმაყოფილების შემდეგ, შეხვედრა იღებს გადაწყვეტილებას და
ინსტრუქციებს ასოციაციის ქონების განაწილების შესახებ. ეს ქონება არ შეიძლება გაიყიდოს ან განაწილდეს ასოციაციის წევრებს შორის. ის გადაეცენა, რომელიმე საქველმოქმედო ორგანიზაციას ან კომისიას, რომელსაც გააჩნია იურიდიული უფლება ქველმოქმედების საკითხებში.
10.4.ინფორმაცია ასოციაციის ლიკვიდაციის შესახებ აუცილებელია გამოქვეყნდეს. ქონება შეიძლება განაწილდეს გამოქვეყნებიდან 1 წლის შემდეგ
10.5.ლიკვიდაციას ახორციელებს გამგეობა, განსაკუთრებულ გარემოებათა არსესბობისას სასამართლოს შეუძლია სხვა ლიკვიდატორების დანიშვნა. ლიკვიდატორები პასუხს აგებენ, როგორც გამგეობის წევრები.