ინფორმაცია Information

ინფორმაცია

 

Q25.1

აორტისკოარქტაცია

 

 

 

I87..2    

ვენური უკმარისობა(ქრონიკული)(პერიფერიული)

I87.8

ვენების სხვა დაზუსტებული დაზიანებები

48.9

 სასქესო ასოს ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

48.3  

 პრიაპიზმი

 

 

 

 

  1. სავალდებულო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

 

ექიმს  უნდა შეეძლოს შემდეგი კვლევის მონაცემების ინტერპრეტაცია:

ა) კლინიკური კვლევები: ულტრასონოგრაფია (მათ შორის არტერიული და ვენური სისტემის სონოგრაფია), დოპლეროგრაფია, აორტო-არტერიოგრაფია, ფლებოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-ბირთვული რეზონანსული გამოკვლევა, რენტგენოგრაფია, ლიმფოგრაფია,  რენტგენოსკოპია, ტრანსკუტანული ოქსიმეტრია, ლაზერული ფლოუმეტრია;

 

ბ) სისხლის ბიოქიმიური კვლევები

სისხლის საერთო ანალიზი;

 შარდის საერთო ანალიზი;

 С რეაქტიული ცილა;

 რევმატოიდული ფაქტორი;

 ანტიფოსფოლიპიდური ანტისხეულები;

 ღვიძლის ფუნქციური სინჯები;

 კოაგულოგრამა;

 კრეატინინი;

 შარდოვანა;

ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევები

ციტოლოგიური გამოკვლევები           

 

 

ექიმს- უნდა შეეძლოს თავისი საქმიანობის ფარგლებში შემდეგი ჩარევების-კვლევების შესრულება

 

ა)არტერიული და ვენური სისტემის  სონოგრაფია;

ბ)დოპლეროგრაფია;

გ)ფლეგოგრაფია;

დ) ლიმფოგრაფია;

ე) სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა;

ვ) ტრანსკუტანულიოქსიმეტრია;

ზ) ლაზერული ფლოუმეტრია;

თ) სისხლძარღვშიდა ინტერვენციები:ცენტრალური ვენების (ბარძაყის, ლავიწქვეშა, შიდა საუღლე) კათეტერიზაცია, ბარძაყის და მხრის არტერიების კათეტერიზაცია,

კათეტერით მიმართული თრომბოლიზისი, კავა-ფილტრის ჩაყენება, კავა-ფილტრის ამოღება;

ი) სისხლძარღვის პუნქცია;

კ) ვენური აბლაცია:ვენის ამოღება ან დესტრუქცია მექანიკური, თერმული ან ქიმიური მეთოდით;

 

ლ) რეკონსტრუქციული ოპერაციები მაგისტრალურ არტერიებზე, ვენებზე და ლიმფურ სადინრებზე:

ლ.ა) აორტის რკალის არტერიებისა და მათი ტოტების ქირურგია;

ლ.ბ) ქირურგიული ჩარევა ზედა კიდურების არტერიებზე;

ლ.გ) ქირურგიული ოპერაციები სუპრარენალურ მუცლის აორტაზე და ვისცერალურ არტერიებზე;

ლ.დ) ქირურგიული ჩარევა გულმკერდის აორტაზე (დაღმავალი აორტა) ;

ლ.ე) ქირურგიული ჩარევა ინფრარენალურ მუცლის აორტაზე, თეძოს არტერიებზე და ქვემო კიდურების არტერიებზე;

ლ.ვ) ბარძაყის არტერიაზე, მის ტოტებზე და მუხლქვეშა არტერიაზე ქირურგიული ჩარევა;

ლ.ზ) ბარძაყის არტერიის წვივის არტერიებთან შუნტირების ოპერაციები და ოპერაციები მუხლქვეშა არტერიაზე;

 

ლ.თ) პროცედურები მუხლქვეშა არტერიაზე წვივის  და ტერფის არტერიებზე;

ლ.ი) ექსტრაანატომიური შუნტირებები ( შემოვლითი გზა სხვა ანატომიურ აუზში) ;

ლ.კ ) პროცედურები ექსტრაანატომიურ შუნტებზე;

მ)  ქირურგიული ჩარევები თირკმელზედა ჯირკვალზე ( თანდართული სისხლძარღვთა პათოლოგიის შემთხვევაში) ;

ნ) ქირურგიული ჩარევები პორტულ სისტემაზე;

ო) გულმკერდის, კისრის და წელის სიმპატექტომიები.

პ) ვენების ქირურგია,      ვენების ლიგირება,   ვენების გაკერვა,ღრუ ვენის პროთეზირება,  ვენების რეზექცია, თრომბექტომია ვენებიდან, ვენების შუნტირება, ვენური ჰემოდინამიკის კორექცია,   ვენების ტრანსპოზიცია, ვენების პლასტიკა,ვენების პერკუტანული პლასტიკა, ვენების სტენტირება,ვენებიდან სტენტის ამოღება,  ენდოსკოპური ოპერაციები ვენებზე;

 ჟ) ვენების პერკუტანული ოკლუზია ან მათში სამკურნალო ნივთიერების შეყვანა.

რ) ლიმფური სისტემის ქირურგია;ლიმფურ სისტემაზე სხვა პროცედურები;განმეორებითი ოპერაციები პერიფერიულ სისხლძარღვებზე და ლიმფურ სისტემაზე ;

ს) სისხლძარღვების გამოყოფა და მათი სანათურის კონტროლი - ინტრაოპერაციული სისხლდენის კონტროლის მეთოდები (დამჭერებით ან ტურნიკეტით):

 ს.ა) არტერიოტომია/ვენოტომია;

 ს.ბ) სისხლძარღვის ნაკერის ტექნიკა;

 ს.ბ.ა)  – „ ბოლო ბოლოში“

 ს.ბ.ბ) - „ ბოლო გვერდში“

 ს.ბ.გ) – „გვერდი გვერდში“;

 ს.გ) სისხლძარღვის კედლის გვერდითი პლასტიკა.

ტ) სისხლძარღვების პროთეზირება  და შუნტირება აუტო და სინთეტური შემცვლელებით;

 უ) სისხლძარღვის რეპლანტაცია და რეიმპლანტაცია;

 ფ) სისხლძარღვშიდა მანიპულაციები სხვადასხვა სახის კათეტერებით;

 ქ) სისხლძარღვის რეკონსტრუქციის შეფასება;

_ ინტრაოპერაციული ანგიოგრაფიით.

 

 ღ) მიკროქირურგიული ტექნიკის გამოყენება საოპერაციო ლუპის და მიკროსკოპის მეშვეობით:

 ღ.ა) - მცირე ყალიბის სისხლძარღვების პლასტიკა;

 ღ.ბ) - ინტერფასციკულარული ნეიროპლასტიკა (ურგენტულ შემთხვევებში) ;

ყ) ა.ვ. ფისტულების ფორმირება;

შ) ფასციოტომია;

ჩ) კიდურების ამპუტაცია, ნეკრექტომია;

ც) ბადექონის გადანერგვა კიდურებზე:

ჯ) კანის და კან-კუნთოვანი ნაფლეთების გადანერგვა (სისხლძარღვოვან ფეხზე ან მის გარეშე) ;

ჭ) არტერიო-ვენურ კავშირები;

ხ) კანის თავისუფალი პლასტიკა (სისხლძარღვოვან ფეხზე ან მის გარეშე) ;